Pravidla a podmínky – Běh pro Paměť národa

Pravidla a podmínky

 • Základní pravidla

  Běh pro Paměť národa je dobročinná akce organizovaná na podporu činnosti neziskové organizace Post Bellum, která prostřednictvím projektu Paměť národa dokumentuje osudy pamětníků, pomáhá jim, vzdělává děti i dospělé a vypráví příběhy 20. i 21. století.

  Hlavním pořadatelem závodů Běh pro Paměť národa je Post Bellum z. ú., Španělská 1073/10, Praha 2, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka O 1368, IČ: 26845526.

  Místní pořadatelé jsou uvedeni u jednotlivých závodů.

  Pravidla se týkají soutěžních běhů s hromadným startem na 1 (1,5), 5 a 10 km, týmového firemního běhu, běhu Kdekoli a individuálních běhů na 5 a 10 km.

  Pravidla případných dalších běhů určuje pořadatel na místě.

 • Registrace

  Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na webové stránce konkrétního běhu.

  Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace zrušena.

  Štafetu registruje jeden člen týmu, jména dalších členů jsou doplněna na místě při vyzvednutí startovních čísel.

  On-line registrace pro běhy s hromadným startem se uzavírá ve 23:59 ve středu před závodním víkendem.

  Na vybraných bězích bude možná registrace na místě dle pokynů na stránce konkrétního místa.

  Do individuálních běhů je možná registrace pouze on-line. On-line registrace do individuálního běhu je možná po celou dobu trvání individuálního běhu na konkrétním místě.

  Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

  Změna trasy je možná do 3 dnů před startem za administrativní poplatek 100 Kč prostřednictvím kontaktování pořadatele na beh@pametnaroda.cz.

 • Startovné

  Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného bude použit na činnost organizace, především na další natáčení a zpracování osudů pamětníků, případnou pomoc pamětníkům a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Pro financování nezbytných nákladů spojených s organizací Běhu může být použito 10–40 % ze startovného.

  Výše startovného pro Běh s hromadným startem

  Tratě na 5 a 10 km, běh Kdekoli od 300 do 500 Kč dle konkrétního místa a velikosti doprovodného programu. Na místě + 100 Kč.

  Rodinný běh od  100 Kč.

  Štafeta od 1 500 Kč. Na místě od 2 000 Kč.

  Dětské závody jsou zdarma nebo za dobrovolný dar.

  Startovné pro žáky a studenty do 18 let je s 50 % slevou.

  Členové Klubu přátel Paměti národa a běžci v nejstarších věkových kategoriích (65 let a více) mohou běžet zdarma.

  Startovné pro individuální běh je od 250 Kč.

  Startovné pro Běh Kdekoli! je od 300 Kč.

  Startovné pro virtuální firemní týmový závod je od 8 000 Kč.

  Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum, z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

  Startovné je nevratné.

 • Závodní kategorie

  Pro závody s hromadným startem i individuální závod.

  Muži
  M 18 – 39, (1983 – 2004)
  M 40 – 59, (1963 – 1982)
  M 60+ (1962 a starší)

  Ženy
  Z 18 – 34, (1988 – 2004)
  Z 35 – 54, (1969 – 1987)
  Z 54+ (1968 a starší)

  Směrodatný je rok narození. 

  V případě, že bude v některé kategorii méně než deset běžců, dojde ke sloučení s nejbližší možnou.

  Firemní běh a Běh Kdekoli nemá závodní kategorie.

 • Běh s hromadným startem a individuální závod

  BĚH S HROMADNÝM STARTEM

  Závodů se mohou zúčastnit pouze ti, kteří se na běh zaregistrují – on-line přes web, na speciálním registračním místě nebo na místě samotného běhu.

  Startovní číslo je možné si vyzvednout v místě a v čase určeném pořadatelem. Závodník se identifikuje osobním průkazem (OP, ŘP apod.).

  Účastník je povinen dodržet trasu závodu, mít startovní číslo připevněné viditelně na hrudi a v případě měření čipovou časomírou musí mít elektronický čip, který dostane od pořadatele před startem závodu.

  Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.

  Pokud závodník poruší pravidla fair play nebo si zkrátí trasu závodu, bude diskvalifikován.

  Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

  Běh s kočárkem, případně se psem, prosím konzultujte s pořadateli.

   

  INDIVIDUÁLNÍ BĚH

  Start, cíl a trasy jednotlivých závodů budou viditelně označené. V místě startu a cíle budou instrukce k trati a mapa.

  Individuálního závodu se mohou účastnit pouze závodníci registrovaní na konkrétní místo. Mezi sebou závodí běžci v konkrétním místě, na vybrané trati a kategorii. Výsledky mezi kategoriemi nebo trasami se neporovnávají.

  Jak se zúčastnit individuálního závodu?
  V místě startu si účastníci spustí běžeckou aplikaci v telefonu nebo stopky na hodinkách, až poté vyrazí na trasu uvedenou při registraci. Do výsledkové listiny bude běžec zařazen, pokud po ukončení běhu, nejpozději do 22. května do půlnoci, odešle snímek z aplikace nebo hodinek, na kterém bude viditelný celkový čas, datum a pokud je to možné, také celková vzdálenost. Snímek se ukládá pod startovním číslem běžce do výsledkového systému časomíry IronTime pomocí odkazu, který bude součástí informačního e-mailu zaslaného před závodním víkendem.

  Závod se řídí 10 principy fair play.

 • Běh Kdekoli!

  Běh KDEKOLI je běh neměřený oficiální časomírou, vzdálenost odhaduje samotný běžec na 1, 5 nebo 10 kilometrů, ale i na jakoukoli jinou vzdálenost. Běhu se může zúčastnit neomezený počet běžců v jednom místě a/nebo na jakémkoliv místě na světě.

  Účast na běhu je symbolickým připojením k Běhům pro Paměť národa. Čas, který si běžci měří sami, se oficiálně nezaznamenává a není součástí jakýchkoliv oficiálních výsledků.

 • Týmový firemní běh

  Tým sestává z 4 běžců/běžkyň reprezentujících firmu/tým, kteří se společně snaží zaběhnout maximum možných kilometrů od 1. do 31. 5. 2022.

  Naběhané kilometry běžci průběžně zaznamenávají na webových stránkách časomíry IronTime, kde se porovnávají s výsledky ostatních týmů.  Výsledky je možné doložit i výstupem/fotkou z jakékoliv běžecké aplikace. Vítězným týmem se stává tým s největším počtem naběhaných kilometrů.

 • Startovní číslo

  BĚH S HROMADNÝM STARTEM

  Registrovaní závodníci obdrží individuální startovní číslo při prezentaci v den závodu na místě a v čase prezentace. Případně pokud bude na stránce konkrétního běhu uvedená i jiná možnost.

  INDIVIDUÁLNÍ BĚH

  Registrovaným účastníkům bude startovní číslo zasláno na e-mail uvedený v registraci, nejpozději 24 hodin před začátkem. Účastníci, kteří se registrují v průběhu Individuálního závodu, obdrží startovní číslo e-mailem bezprostředně po registraci.

  Účastníci si jej mohou vytisknout a připnout na hruď.

 • Výsledky

  Výsledky závodů s hromadným startem budou vyhlášeny na akci v nejbližším možném čase po doběhnutí posledního závodníka.

  Výsledky individuálních běhů vyhlásíme v pondělí 23. května na webu jednotlivých běhů.

  Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás prosím neprodleně na beh@pametnaroda.cz.

 • Zdravotní informace

  Na zadní stranu svého startovního čísla doporučujeme napsat léky, na které máte alergii, a uvést jméno a telefon osoby, kterou můžeme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.

  Běh je na vlastní nebezpečí. V prostorech vyznačených tras nebude přítomen zdravotník pro poskytnutí první pomoci a ošetření drobných zranění.

  Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, zvažte svoji účast.

 • Rady pro běh

  Nepřeceňte na začátku své síly, určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu. Udržování stálého tempa je klíčem k úspěchu.

  Poslední dny před během myslete na pitný režim a zvyšte příjem tekutin.

  Oblečte se podle počasí. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Po běhu nezůstávejte ve vlhkém, mějte připravené oblečení na převlečení.

  Na trasy individuálních běhů doporučujeme vybíhat za denního světla.

 • Ochrana osobních údajů

  Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, z. ú., Španělská 1073/10, Praha 2, IČO: 26548526.

  Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Post Bellum z.ú., mohou je však zpracovávat i poskytovatelé softwarů, aplikací a služeb, které Post Bellum z.ú. využívá ke zpracování registrací a informování o své činnosti. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

  Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

  Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

 • Ostatní

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

  Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo s jeho sledováním.

  Účastník je povinen po celou dobu dodržovat platná vládní opatření.

  Respektujte prosím pokyny organizátorů běhů a pravidla fair play. Děkujeme.