Pravidla Běhu pro Paměť národa na 10 km, 5 km, 1 km a Dětského zážitkového běhu, Jízdy pro Paměť národa na 1 km a chůze na všech zmíněných trasách dne 20. 5. 2017

Pořadatel

Post Bellum, o.p.s., Sněmovní 7, 110 00 Praha 1-Malá Strana

Ředitel závodu

Mikuláš Kroupa

Základní pravidla

1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P250 přespolní běhy.
2. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu. Běh pro Paměť národa je během na 10 km, 5 km a 1 km. V rámci Běhu pro Paměť národa (10 km a 5 km) budou výsledky rozděleny na muže a ženy, dále na čtyři věkové kategorie. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy ve věkové kategorii.

U běhu a jízdy na 1 km budou vítězové losováni a u Dětského zážitkového běhu se stává vítězem ten, kdo trasu uběhne.

Omezení běžců

3.  Běhy, chůze a jízda jsou otevřeny pro veřejnost a může se jich zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – vizte níže.

Zdravotní stav

4. Každý běžec, chodec a jezdec se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout a ujet plánované vzdálenosti.

Prezentace

5. U běhu/ chůze na 10 km a 5 km je povinnen každý běžec, dostavit se k prezentaci v den konání běhů nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si běžec vyzvedne startovní číslo s čipem. Pokud není běžec přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

6. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník.
7. Čas je měřen pomocí čipu, který je nalepen na zadní straně startovního čísla. Bez čipu není změřen čas. Startovní číslo s čipem neohýbejte, nestříhejte a upevněte ho viditelně na hruď. V cíli číslo nezakrývejte rukama.
8. V případě, že odstoupíte ze závodu, vždy informujte časomíru!
9. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
10. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlaste své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl

11. Prostor startu a cíle je v prostoru ulic Prahy 6, případně v prostoru obory Hvězda.

Zázemí

12. Zázemí závodu nabízí šatnu, základní občerstvení a mobilní toalety. Šatna není určena pro odkládání objemných zavazadel a cenných předmětů.

Trasa běhů

13. Běh pro Paměť národa na 10 km se běží ve dvou okruzích. Start a cíl jsou ve stejném místě. Trať vede po zpevněném a nezpevněném povrchu. Mapa tratě je uvedena na internetových stránkách.
14. Běh pro Paměť národa na 5 km se běží v jednom okruhu. Start a cíl jsou ve stejném místě. Trať vede po zpevněném a nezpevněném povrchu. Mapa tratě je uvedena na internetových stránkách.

15. Běh/jízda na 1 km se běží/jede v jednom okruhu. Start a cíl jsou ve stejném místě. Trať vede po zpevněném a nezpevněném povrchu.

Občerstvovací stanice

16. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle.
17. V prostoru startu a cíle odhazujte prosím odpad do odpadových nádob či pytlů.

Oblečení

18. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené a jsou vhodné pro typ krosového běhu. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

Zdravotní informace

19. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.
20. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
21. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, běhů se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro běh

22. Udržujte stálé průměrné tempo, je to klíčem k úspěchu. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu.

Pitný režim

23. Poslední dny před během myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

24. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu a v prostoru konání běhu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte neprodleně časomíru e-mailem na info@irontime.cz.

Právní podmínky

Účastníci běhů ve věku do 18 let se mohou účastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. U malých dětí je nutný doprovod rodičů přímo na trati.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

V případě extrémních výkyvů počasí (např. bouřky, extrémního vedra) je pořadatel oprávněn odsunout start běhů nebo zrušit běhy dle aktuální situace. Startovné nebude v tomto případě účastníkům vráceno.

Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků, nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Všechny obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené v průběhu běhů může pořadatel použít ke své propagaci či propagaci partnerů běhů bez nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Pokud závodník nedodržuje pokyny pořadatele, může být z běhů bez náhrady vyloučen.
Registrace může být předem ukončena na základě rozhodnutí pořadatele. Registrace je platná až po připsání celé částky na účet pořadatele.
Výše startovného zvoleného při registraci účastníkem je konečné, nevratné a nelze převést na jinou osobu.

Registrace na běh je považována za dokončenou až připsáním startovného ve zvolené výši na účet Post Bellum. Startovné je třeba uhradit nejpozději do pěti kalendářních dnů od vytvoření registrace, v opačném případě bude registrace automaticky zrušena. Všichni registrovaní získávají slevu 25 % (+ poštovné zdarma) při nákupu knížek v nakladatelství Albatros (www.albatrosmedia.cz), která platí do 30. 6. 2017. Kód na slevu dostanete na místě ve vašem run kitu.

Předem je možné se registrovat nejpozději 17. května 2017 do 12.00 hodin včetně odeslání platby startovného, tak aby byla částka připsána na účet nejpozději v pátek 19. května 2017.

Startovní číslo, čip a taška budou k vyzvednutí pouze v den konání běhu, nevyzvednuté balíčky v den závodu (do konce registrace) propadají.

Startovné za „Běh pro Paměť národa na 10 km, 5 km, 1 km, Dětský zážitkový běha Jízdy pro Paměť národa“ 20. 5. 2017 je považováno za dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, o.p.s. v souladu s ustanovením § 2062 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se dar použít v souladu se svým posláním ve prospěch projektů „Příběhy 20. století“ a „Paměť národa“.

Vyplněním registračního formuláře účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v následujícím znění:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Post Bellum o.p.s., se sídlem Sněmovní 7, Praha 1, 118 00 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neomezenou ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informací o Běhu Paměti národa, případně jiných aktivit Post Bellum o.p.s. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Respektujte pokyny organizátorů běhů, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Pravidla jsou platná od 1. 2. 2017